arpitan.ch & francoprovencal.ch

Sens tués des arpitans (patouésans) tot u tôrn du Mont-Blanc !

Accueil > Docs > Tèxtes en ORB arpitanna > Èthavanin ou chèlà (Ethavanens u solèly)

Èthavanin ou chèlà (Ethavanens u solèly)

vendredi 3 mai 2013, par Dzakye

Articlo de "La Gruyère", sur www.lagruyère.ch

Èthavanin ou chèlà

En foyatin le bi lêvro ke l’an èditâ chu la Poya d’Èthavanin è in grâyin din lè chovinyi dè totè lè Poya ke l’é vèku, l’è rèmarkâ ôtyè ke m’a fê ridamin pyiéji : Du la premire, in mile nou thin thinkant’è chê, bredzon è chuto dzakiyon l’an fê tsèvanthe in kalitâ è achebin in nonbro.

A la premire, no j’iran bin chure pâ tan yin de la dyêra, la matêre irè pâ bin bouna, on vèyê,fô bin le dre, di dzakiyon « djuchto drê-in-an » ! Piti a piti, grâthe a l’Achochyachyon Gruvèrena di Moudè è Kothemè, l’afére l’a bin tsandji. No j’an vouè prà dè chochyètâ dè tsan è dè mujika ; mimamin lè dzouno po tsantâ le mi dè mé, ke pouârton bredzon è dzakiyon… è pâ n’inpouârtè kemin. La pràva ke nouthrè kothemè è tradihyon chon adi pâ mouârtè. L’è po chin ke la fitha cherè bala !

La chatyima Poya : dou mile trèdzè, no l’i chin ! Prà dè tsoujè l’an tsandji. L’è pâ tan alêgro a organijâ, fô fére dinche… fô pâ fére dinche, le pridzo : din tyinta linvoua ? Vouéro dè vagon po lè trin ? A vouéro dè j’àrè ? Tantyè a kan ? Vouéro dè tsanbètè ? Dè tyè fére kotyè pê bian i rèchponchâbyo.

È to chin a tyin pri ? La Poya cherè pâ pye tchira tyè on lotô ou bin on konthêre dè Johnny a Dzenèva. Chovinyidè-vo ke le bouneu l’a rin dè pri.

Anne Marie Yerly

 

Ethavanens u solèly

En folyetent lo bél lévro que l’ant èditâ sur la Poya d’Echavanens et en grayens* (gratens, brabotent, fôlyent, chavent, cavent) dens les sovégnirs de totes les Poyas que j’é vècu, j’é rèmarqua uque que m’at fét rudament pllèsir : Dês la premiére, en mile nôf cents cenquant’et siéx, brejon et surtot jaquélyon l’ant fèr(mo) chevanciê en qualitât et asse ben en nombro.

A la premiére, nos érans ben sûr pas tant luen de la guèrra, la matére (ètofa) iré pas ben bôna, on vèyêt, fôt ben lo dére, des jaquéyons "justo drêt-en-hôt* (presentâblo) " ! Petit a petit, grâce a l’Associacion Gruvèrena des Modes et Cothumes, l’afère l’at ben changiê. Nos ans hué prôd de sociètâts de chant et de musica ; mémament les jouenos por chantar lo mês de mê, que pôrtont brejon et jaquélyon... et pas n’importe coment. La prôva que noutres cothumes et tradicions sont adés pas môrtes. L’est por cen que la féta serat bèla !

La sèptiéma Poya : doux miles trège, nos l’y sens ! Prôd de chouses l’ant changiê. L’est pas tant alègro a organisar (organisiér), fôt fére d’ense... fôt pas fére d’ense, le préjo (précho, prôno, sèrmon) : dens quenta lengoua ? Gouéro de vagons por les trens ? A gouéro des hores ? Tant que quand ? Gouéro de jambètes ? De qué fére quârques pêls (chevéls) blancs ux rèsponsâblos.

Et tot cen a quent prix ? La Poya serêt pas ples chièra qu’un loto ou ben un concèrt de Johnny a Geneva. Sovegnéde-vos que le bonhor l’at ren de prix.